L1Cache L2Cache คืออะไร

posted on 06 Sep 2009 07:01 by zerocomputer2009 in About-The-Computer

Cache คือ หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึงหรือโอนถ่ายข้อมูลในระดับความเร็วสูง Cache จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่เราใช้งานบ่อยๆ เช่น โปรแกรมที่เปิดใช้งานบ่อย เพลง รูปภาพ และอื่นๆ และจะเรียกใช้งานในกรณีที่ CPU ต้องการข้อมูล หากข้อมูลที่ต้องการถูกเก็บไว้ใน Cache แล้วก็จะเกิดการประมวลผลหรือแสดงผลออกมาได้อย่างรวดเร็ว

รูปแบบการทำงานของระบบ Cache คือ L2Cache จะทำหน้าที่เก็บข้อมูล ลักษณะนิสัย และคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการ ส่วน L1Cache จะคอยเป็นตัวเร่งหรือช่วยประมวลผลให้รวดเร็วตามความต้องการของผู้ใช้งาน

การเลือกซื้อ CPU ก็ต้องคำนึงถึง Cache ที่อยู่ภายในด้วยเหมือนกัน ปัจจุบัน CPU ได้ถูกพัฒนาและออกแบบให้มีหน่วยความจำ Cache หลาย Cache ด้วยกันเพื่อช่วยในเรื่องของการประมวลผลให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก แต่ก็จะแลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

Comment

Comment:

Tweet